VERKLARING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Hoyinck Photography persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Hoyinck Photography inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Hoyinck Photography zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Frank Hoyinck  / Hoyinck Photography
info@hoyinck.com
+31651043176

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Hoyinck Photography verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • bedrijfsnaam
 • bedrijfsadres
 • geslacht
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • domeinnaam
 • bankrekeningnummer
 • klantnummer
 • factuurnummer

Verwerkingsgrond
Hoyinck Photography verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 • de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met betrokkene is gesloten
 • Hoyinck Photography een wettelijke verplichting dient na te komen
 • een gerechtvaardigd belang van Hoyinck Photography, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Hoyinck Photography aan betrokkene

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • acquisitie
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen
n.v.t.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hoyinck Photography verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit Hoyinck Photography een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hoyinck Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Hoyinck Photography zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor worden per doel de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

 • Wettelijke grondslag: de wettelijke bewaartermijnen.
 • Telefonisch en e-mailcontact: 10 jaar
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 10 jaar
 • Foto’s, al dan niet voorzien van persoonsgegevens in bijschriften of keywords, behoren tot het oeuvre van Hoyinck Photography en zullen onbeperkt worden bewaard.

Gebruik van cookies op website 
Hoyinck Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Hoyinck Photography gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Hoyinck Photography vastgelegde persoonsgegevens
Hoyinck Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Hoyinck Photography Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Hoyinck Photography zo snel mogelijk alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. Hoyinck Photography meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur na ontdekking het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Hoyinck Photography zo snel mogelijk contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Hoyinck Photography via info@hoyinck.com.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Hoyinck Photography schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten of gemaakte rechtsgeldige afspraken over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/ of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.